Đề cương chi tiết 2022

STT Mã Học Phần Tên môn học Tín chỉ Nội dung
1 PML0031 Triết học Mác - Lênin 3 Xem chi tiết
2 IT0031 Tin học đại cương 2 Xem chi tiết
3 PE10031 Giáo dục thể chất 1 1  
4 VIE1531 Tiếng Việt thực hành 3 Xem chi tiết
5 EPD1531 Luyện âm tiếng Anh 2 Xem chi tiết
6 ELS11531 Tiếng Anh Nghe - Nói 1 3 Xem chi tiết
7 ERW11531 Tiếng Anh Đọc - Viết 1 3 Xem chi tiết
8 EML0031 Kinh tế chính trị Mác - Lenin 2 Xem chi tiết
9 VIC0031 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Xem chi tiết
10 RME0031 Khởi nghiệp 2 Xem chi tiết
11 PE20031 Giáo dục thể chất 2 1  
12 ILI1531 Dẫn luận ngôn ngữ 3 Xem chi tiết
13 ELS21531 Tiếng Anh Nghe - Nói 2 4 Xem chi tiết
14 ERW21531 Tiếng Anh Đọc - Viết 2 4 Xem chi tiết
15 SSO0031 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Xem chi tiết
16 DID0031 Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản 2 Xem chi tiết
17 SSK0031 Kỹ năng mềm 2 Xem chi tiết
18 PE30031 Giáo dục thể chất 3 1  
19 ERW31531 Tiếng Anh Đọc - Viết 3 4 Xem chi tiết
20 ELS31531 Tiếng Anh Nghe - Nói 3 4 Xem chi tiết
Tự chọn 3 tín chỉ   
21 CHI11531 Tiếng Trung 1 3 Xem chi tiết
22 KOR11531 Tiếng Hàn 1 3 Xem chi tiết
Môn học bắt buộc   
23 HTH0031 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Xem chi tiết
24 RME0031 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 Xem chi tiết
25 SME0031 Giáo dục quốc phòng 8  
26 CLI1531 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 Xem chi tiết
27 ERW41531 Tiếng Anh Đọc - Viết 4 2 Xem chi tiết
28 ELS41531 Tiếng Anh Nghe - Nói 4 2 Xem chi tiết
Tự chọn: 2 tín chỉ   
29 CTS1531 Kỹ năng tư duy phản biện 2 Xem chi tiết
30 ISE1531 Kỹ năng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh 2 Xem chi tiết
31 PSK1531 Kỹ năng thuyết trình 2 Xem chi tiết
Tự chọn: 3 tín chỉ  
32 CHI21531 Tiếng Trung 2 3 Xem chi tiết
33 KOR21531 Tiếng Hàn 2 3 Xem chi tiết
 Môn học bắt buộc   
34 HIS0031 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Xem chi tiết
35 ERW51531 Tiếng Anh Đọc - Viết 5 3 Xem chi tiết
36 ELS51531 Tiếng Anh Nghe - Nói 5 2 Xem chi tiết
37 EGR1531 Ngữ pháp tiếng Anh  2 Xem chi tiết
38 EPH1531 Ngữ âm - âm vị học tiếng Anh 2 Xem chi tiết
39 ETR1531 Biên dịch 3 Xem chi tiết
40 CAC1531 Văn hóa các nước ASEAN 2 Xem chi tiết
Tự chọn: 3 tín chỉ  
41 CHI31531 Tiếng Trung 3 3 Xem chi tiết
42 KOR31531 Tiếng Hàn 3 3 Xem chi tiết
 Môn học bắt buộc   
43 EAW1531 Tiếng Anh viết học thuật 2 Xem chi tiết
44 EAG1531 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao 2 Xem chi tiết
45 ECS1531 Đất nước học Anh - Mỹ 3 Xem chi tiết
46 BAL1531 Văn học Anh - Mỹ 3 Xem chi tiết
47 TTR1531 Lý thuyết dịch 3 Xem chi tiết
48 EIN1531 Phiên dịch 3 Xem chi tiết
49 ESE1531 Ngữ nghĩa học 3 Xem chi tiết
50 EIG1531 Thực tập tốt nghiệp 6 Xem chi tiết
Tự chọn: 6 tín chỉ   
51 EEC1531 Tiếng Anh kinh tế 3 Xem chi tiết
52 ETT1531 Tiếng Anh du lịch 3 Xem chi tiết
53 EHO1531 Tiếng Anh nhà hàng khách sạn 3 Xem chi tiết
54 ECO1531 Tiếng Anh thư tín thương mại  3 Xem chi tiết
55 EGR1531 Khóa luận tốt nghiệp 6 Xem chi tiết
Tự chọn: 6 tín chỉ   
58 EAT1531 Biên dịch nâng cao 3 Xem chi tiết
57 EAI1531 Phiên dịch nâng cao 3 Xem chi tiết
58 EDA1531 Phân tích diễn ngôn 3 Xem chi tiết
59 EIC1531 Giao tiếp liên văn hóa 3 Xem chi tiết
60 ECC1531 Giao thoa văn hóa Anh - Mỹ 3 Xem chi tiết
61 EPR1531 Ngữ dụng học Tiếng Anh 3 Xem chi tiết
Cộng  125