Chức năng nhiệm vụ khoa ngoại ngữ

Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Thành Đông bao gồm 3 ngành gồm ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc. Khoa ngoại ngữ chính thức được sát nhập từ 3 khoa thành phần nói trên vào ngày 27/06/2023 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với mô hình tự chủ toàn diện cũng như phù hợp với mô hình phát triển của các trường đại học trên thế giới.

1. Chức năng, Nhiệm vụ ngành Ngôn ngữ Anh – Khoa Ngoại ngữ

1.1. Chức năng

Ngành Ngôn ngữ Anh – Khoa Ngoại ngữ là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Thành Đông có chức năng: Quản lý và đào tạo cử nhân Tiếng Anh thương mại; giảng dạy Tiếng Anh cơ sở cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành cho học viên và sinh viên các hệ đào tạo trong Trường.

1.2. Nhiệm vụ (Hoạt động chuyên môn)

* Công tác đào tạo

           Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo của Khoa và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của Khoa trước Hiệu trưởng.

           Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đề cương các môn học thuộc ngành học do Khoa quản lý và tổ chức rà soát, cập nhật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo các môn học, học phần do Khoa quản lý.

           Tổ chức giảng dạy các môn học thuộc Khoa phụ trách và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

          Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trực thuộc Khoa. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị phục vụ thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.

         Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

          Liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân, các công ty, nhà máy, xí nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đào tạo hàng năm được Nhà trường giao.

 *  Nghiên cứu khoa học

        Tổ chức cho tất cả giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy chế hoạt động của nhà trường.

         Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực thuộc ngành khoa học Ngôn ngữ

         Tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên tham gia các cuộc thi liên quan đến ngành nghề đào tạo trong phạm vi Quốc gia.

  *  Các công tác khác

       Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đánh giá viên chức, người lao động và người học của khoa.

      Tham gia công tác tuyển sinh hàng nămtheo kế hoạch của Nhà trường.

      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.